HOTEL DAMIAN di Xxxxxxx Xxxxxxx

    Via Torino, 141
    10028 Trofarello (TO)
    Tel: +39 0116496898
    Fax: +39 0116491868
    Email: info@hoteldamian.it